ജീവജലത്തിന് ഒരു മൺപാത്രം

പറവകൾക്ക് ജീവജലം കൊടുക്കുന്ന പ്രോജക്ട് ആണ് ജീവജലത്തിന് ഒരു മൺപാത്രം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പ്രശംസ നേടിയിട്ടുള്ള, ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മൺപാത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ് ശ്രീമൻ നാരായണൻ. എറണാകുളം സെൻറ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റ് നേതൃത്വം ജീവജലത്തിന് ഒരു മൺപാത്രം പ്രോജക്റ്റിന്റെ  ഉദ്ഘാടനവും മൺപാത്ര വിതരണവും 13.12.2022 ചൊവാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് മെലാനോ ഹാളിൽ. ഏവർക്കും സ്വാഗതം! 

IMA- Blood Donation Camp

എറണാകുളം സെൻറ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് പാപ്പാളി ഹാളിൽ 14.12.2022 Wednesday രാവിലെ 10 മണി മുതൽ. ഐഎംഎ ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച നടത്തുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിൽ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ബ്ലഡ് നൽകുവാൻ താല്പര്യവും സന്നദ്ധതയും ഉള്ള ഏവർക്കും സ്വാഗതം.